1. Aftensol over Baffinbugten, hvor en storm har opbrudt isen.
2. En ung eskimo fra Thule, klædt i rensdyrpelsen.
3. Eskimoer under rejse på havisen, i Murchison Sund, Thule distrikt. Hvert hundespand har 14 hunde, når man begiver sig ud på længere rejser, som her mod fjerne ubeboede egne.
4. Kørsel over Indlandsisen ved Inglefield Land. Solen er fra april måned på himlen døgnet rundt indtil september.
5. Rast med varm te, ved møde med andet slædespand. Primussen tændes i læ i kassen, og man sludrer sammen mens der stadig fyldes sne i gryden til tevandet.
6. I det store Kane Bassin træffes sporet af en isbjørn. Hundenes skagler redes ud, og man følger spændt det friske spor.


1. Evening sun across the Baffin Bay where a gale has broken up the ice.
2. A young eskimo from Thule wearing his reindeerfur.
3. Eskimos travelling over the sea ice of the Murchison Sound, in the District of Thule. Each dog team consists of 14 dogs when one sets out on a longer journey, as is the case here, towards faraway, uninhabited regions.
4. Driving over the inland ice near Inglefield Land. From the month of April the sun is in the sky day and night, until september
5. A rest with hot tea at a meeting with another sledge party. The primus stove is lit under cover of the box, and they are having a chat while snow is continually put in the pot to supply water for the tea.
6. In the large Kane Bassin the tracks left by a polar bear have been found. The traces of the dogs are being disentangled, and the fresh tracks are followed with excitement.


7. En isbjørneunge, bundet til slæden. En voksen hun er nedlagt, og man må tage dens unge, som ellers ville være hjælpeløs.
8. Kørsel gennem pakis. Hundene forvirres i den opskruede havis, og deres skagler filtres fast sammen, fordi hundene skifter plads mellem hverandre.
9. En sæl er fanget mellem brudt nyis, og den trækkes hen til slæden. Eskimoen bærer sin riffel, sin harpun, og ishakken til at prøve isens tykkelse.
10. Sælen flænses, før den stærke kulde gør den stivfrossen og hård. Af sælen kan næsten alt spises. Der er megen næring, og Sælen er eskimoens hyppigste føde.
11. En sæl, taget i et åndehul en gammel revne i havisen. Hundene er strengt opdraget til tålmodighed, ved synet af det friske kød.
12. Ankomst i let snefygning, til Grønlands nordligste beboede: boplads Siorapaluk. Antennerne på hytterne tilkendegiver, at batteriradioen har holdt sit indtog i eskimoens hjemmeliv. Endvidere ses stativerne, hvor kødet henlægges udenfor hundenes rækkevidde.


7. A young polar bear, tied to the sledge. A grown-up she-bear has been shot, and one must take care of its young which else would be helpless.
8. Driving over pack-ice. The dogs get confounded in the screwed-up sea ice, and their traces get firmly entangled, because the dogs change places.
9. A seal has been caught between broken new ice and is drawn towards the sledge. The Eskimo carries his rifle, his harpoon, and his ice-axe to test the thicknes of the ice with.
10. The seal is flensed be fore the severe cold makes it freeze stiff and hard. Almost any part of the seal is eatable, it is very nourishing, and seals are the most frequent food of the Eskimo.
11. A seal taken in a breathing-hole in an old rent in the sea ice. The dogs are strictly trained to be patient when seeing Fresh meat.
12. Arrival at the northernmost inhabited place of Greenland, Siorapaluk, in a light snow drift. The antennas on the huts show that the battery receiver has made its entry in the home life of the Eskimo. Further, racks are seen where the meat is placed out of the fierce dogs' reach.

Photo Kjeld Holsting, GRØNLUND PUBLISHERS - COPENHAGEN

Tilbage til oversigtsside / Back to index            Order / Bestil lysbilledserien


Kjeld Holsting, Nærum. ca 70 foto,  beretninger og panoramakort  m.m Velkommen til mit Grønlands GalleriDenne side er besøgt 318 gange siden 6. marts, 1999.